CODE OF CONDUCT

CODE OF CONDUCT

Get the Gallop affärsidé står för hållbarhet, socialt ansvar och transparens. Vår Code of Conduct är grunden till Get the Gallop’s inställning till etiska, transparenta och ansvarsfulla inköp.

 

Get Gallop AB – Code of Conduct

Get the Gallops Code of Conduct prioriterar hög standard för rättvisa, säkra och hälsosamma arbetsförhållanden och miljöansvar genom hela vår leverantörskedja. Vår Code of Conduct är baserad på internationella regler som fastställts av International Labour Organization (ILO), FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter, samt FN:s konvention om barns rättigheter.

Alla leverantörer förväntas förbinda sig att följa vår Code of Conduct i alla steg av produktionen för Get the Gallop. Leverantörer måste också se till att deras underleverantörer följer vår Code of Conduct. Skulle det visa sig att koden inte följs kommer vi överens med leverantören om korrigerande åtgärder inom rimlig tid. Om koden skulle kränkas upprepade gånger kommer vi att avsluta samarbetet och annullera befintliga beställningar. Leverantörens lokaler måste alltid vara tillgängliga för granskning av Get the Gallops medarbetare eller en tredje part vald av Get the Gallop.

Leverantörer måste se till att nationell lagstiftning följs.

1. Anställningsavtal

Det bör finnas ett rättsligt bindande anställningsavtal för varje arbetstagare. Alla arbetare, inklusive korttidsanställda och deltidsanställda bör få ett skriftligt anställningsavtal på det lokala språket, som anger anställningsvillkoren. Arbetsgivaren har ett ansvar att se till att alla anställda är medvetna om sina juridiska rättigheter och skyldigheter.

 

2. Minimiålder och föreskrifter för unga arbetare

Get the Gallop accepterar inte barnarbete. Anställningsåldern ska vara lägst åldern för slutförande av grundskolan och alltid lägst 15 år. Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter är en person ett barn fram till 18 års ålder. Alla lagliga begränsningar för anställning av personer under 18 år måste följas. Barn i åldern 15-18 år får inte utföra arbete som till sin natur eller de omständigheter under vilka det utförs kan att skada deras hälsa eller fysiska, psykiska, andliga, sociala eller moraliska utveckling. Unga arbetstagare ska ges möjlighet att delta i utbildningsprogram.

Det ska inte förekomma några former av skuldslaveri, livegenskap, tvångsarbete, slaveri eller praxis som liknar slaveri såsom försäljning och handel med barn.

 • ILO-konventionerna 138, 182 och 79 och FN:s konvention om barnets rättigheter

 

3. Anställning ska vara ett fritt val

Det får inte förekomma användning av tvångsarbete eller fängelsearbete. Dessa villkor måste uppfyllas ovillkorligt för alla arbetstagare, inklusive tillfälligt anställda och kontraktsanställda. Arbetsgivaren får inte heller behålla sina anställdas identitetshandlingar.

 • ILO-konventionerna 29 och 105

 

4. Ingen diskriminering

Alla anställningsförhållanden ska baseras på principen om lika möjligheter, oavsett ras, hudfärg, kön, religion, politisk tillhörighet, medlemskap i fackförening, nationalitet, graviditet eller förlossning, socialt ursprung eller handikapp. Det får inte förekomma diskriminering vid rekrytering, lönepolitik, antagning till utbildningsprogram, policy för befordran av anställda, policy för uppsägning och pensionering.

 • ILO-konventionerna 100 och 111

 

5. Föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar

Alla arbetstagares rätt att bilda och gå med i fackföreningar ska respekteras. Arbetstagares rätt att förhandla kollektivt får inte på något sätt förhindras. I de situationer där rätten till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar är inskränkt enligt lag, ska arbetsgivaren underlätta andra former av oberoende och fri förening och förhandlingar för alla arbetstagare. Arbetsgivaren ska utveckla och implementera effektiva klagomålsmekanismer för att lösa interna tvister och anställdas klagomål på ett respektfullt och öppet sätt. Arbetstagarrepresentanter får inte diskrimineras och ska ha tillgång till alla nödvändiga arbetsplatser för att utföra sin roll.

 • ILO-konventionerna 87, 98, 135 och 154

 

6. Ersättning

Löner och förmåner som betalas ut för en vanlig arbetsvecka måste åtminstone uppfylla juridiska och branschmässiga minimikrav. Levnadslöner är en mänsklig rättighet. Alla ska få en lön som täcker hans eller hennes grundläggande behov. Get the Gallop strävar efter att uppfylla Living Wage Incubator av Fair Wear Foundation. Get the Gallop har åtagit sig att vidta faktiska åtgärder för att höja lönerna, istället för att bara prata om det. I de fall där minimistandard inte är tillräcklig för att täcka arbetarnas grundläggande behov och möjliggöra diskretionära inkomster (vissa besparingar), uppmanas arbetsgivaren att sträva efter en levnadslön. Avdrag från löner som inte föreskrivs i nationell lagstiftning är inte tillåtna. Övertid ska alltid ersättas. Arbetstagare bör informeras om hur deras lön är sammansatt och få en lönebesked med denna information. Arbetstagarna bör också ha rätt till alla lagliga sociala förmåner, såsom pensioner och hälsoförmåner. Dessa förmåner ska vara tydligt märkta på lönebeskedet.

 • ILO-konventionerna 26 och 131

 

7. Arbetstider

Det får inte förekomma alltför långa arbetstider. Den ordinarie arbetsveckan får inte överstiga 48 timmar eller det högsta tillåtna enligt tillverkningslandets lag, beroende på vilket som är mindre. Anställda får ledigt minst 24 timmar i följd under varje sjudagars arbetsperiod. Allt övertidsarbete ska ske med samförstånd. Arbetsgivare ska inte begära övertidstimmar på regelbunden basis. Summan av ordinarie timmar och övertidstimmar under en vecka får inte överstiga 60 timmar eller det högsta tillåtna enligt lagen i tillverkningslandet, beroende på vilket som är mindre. Alla anställda ska ha rätt till avtalsenlig semester, sjukledighet och föräldraledighet.

 • ILO-konventionerna 1 och 14

 

8. Säkra och hälsosamma arbetsförhållanden, inga trakasserier eller övergrepp

Get the Gallop kräver att leverantörer tillhandahåller säkra och hälsosamma arbetsplatser för sina anställda. Arbetsgivaren ska implementera effektiva föreskrifter och rutiner för att förebygga olyckor och minimera hälsorisker. Arbetsgivaren ska också se till att täcka eventuella kostnader relaterade till arbetsincidenter. Utrustning för första hjälpen ska vara lättillgänglig och ett tillräckligt antal personal ska ha utbildats i grundläggande första hjälpen. Arbetsgivaren ska tillhandahålla adekvat skyddsutrustning där det behövs och utbilda arbetstagare att använda den. Utrymningsplaner bör finnas på plats och välkända för alla arbetare, utrymningsvägar måste vara tydligt markerade och oblockerade och brandbekämpningsutrustningen måste vara tillräcklig. Temperaturen bör vara tolerabel för arbetsmiljöer och ventilationen ska vara tillräcklig för att hålla inomhusluften frisk från eventuella föroreningar från processer. Belysningen ska vara tillräcklig för alla arbetsplatser. Arbetsgivaren ska säkerställa fri och obegränsad tillgång till rent dricksvatten. Sanitära anläggningar ska vara rena och arbetare måste ha tillträde utan orimliga restriktioner. Antalet sanitära anläggningar bör vara tillräckligt och separerade efter kön.

Varje anställd ska behandlas med respekt och värdighet. Ingen anställd ska utsättas för några fysiska, sexuella, psykologiska eller verbala trakasserier eller övergrepp.

 • ILO-konvention 155 och rekommendation 164

 

9. Boendeförhållanden

Om bostad tillhandahålls av arbetsgivaren ska byggnaderna vara säkra och hygieniska. Utrymningsplaner bör finnas på plats och välkända för alla arbetare, utrymningsvägar måste vara tydligt markerade och oblockerade och brandbekämpningsutrustningen måste vara tillräcklig. Bostadsytan per arbetare måste uppfylla det lagstadgade minimikravet. Sanitetsanläggningar ska separeras efter kön. Det får inte finnas några begränsningar för tillträde till sovsalar.

 

10. Miljövård

Get the Gallop uppmuntrar ett progressivt miljöarbete. Som ett minimum måste nationell miljölagstiftning och standarder i driftlandet följas. Get the Gallop prioriterade och de mest använda certifieringarna är GOTS, GRS, OCS, Oeko-Tex® standard 100 och FSC. Alla nämnda certifikat kräver en högre position än nationella lokala regler.

Avfallshantering och deponering av kemiskt avfall och annat farligt material måste ske i enlighet med nationella lagar. Hantering av utsläpp och avloppsvatten måste följa eller överträffa lokala lagkrav. Relevanta miljötillstånd och tillstånd för verksamheten ska samlas in.

 

11. Djurskydd

Leverantörer måste respektera djurens välbefinnande och successivt arbeta för att anta hälsosamma och humana metoder gentemot djur. Alla djur ska behandlas väl och skyddas från lidande och sjukdomar. Djur ska hållas i en miljö som tillåter dem att utföra normala beteendemönster. Get the Gallop tar endast emot läder från djur som har fötts upp för köttproduktion. Material som kommer från hotade djur enligt CITES (konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter) är inte tillåtet.

 

12. Ledning

Ledningen ska säkerställa en väletablerad och fungerande anti-korruptionspolicy och hantering av eventuella fall av korruption. Get the Gallop tolererar inga handlingar av korruption, utpressning, förskingring eller mutor.

Funktionella medel för tvåvägskommunikation mellan ledning och arbetare måste finnas. Ledningen ska ge alla lika möjligheter och arbetstagare ska inte diskrimineras. Ledningen ska tillhandahålla ett system för att samla in klagomål och förslag från anställda.

Det bör finnas en utsedd person i ledande befattning med ansvar för social och miljömässig efterlevnad och implementering av uppförandekoden.

 

DISCIPLINÄRA ÅTGÄRDER

Disciplinära åtgärder kan vidtas av Get the Gallop under följande omständigheter:

 • Auktorisera eller direkt delta i handlingar som bryter mot denna uppförandekod;
 • Dölja ett brott mot denna uppförandekod;
 • Vägra att samarbeta i utredningen av en kränkning av principerna eller åtgärderna som anges i denna uppförandekod;
 • Underlåtenhet att upptäcka eller rapportera en underordnads brott mot denna uppförandekod i fall där ett sådant fel återspeglar otillräcklig övervakning eller bristande tillsyn; eller
 • Repressalier, direkt eller indirekt, mot en individ som rapporterar ett brott mot denna uppförandekod.
 • Om det är lämpligt kan disciplinära åtgärder innefatta uppsägning av anställningen.